ما یک تیم شهروندی غیرانتفاعی هستیم که با هدف روشنگری به دورهم گرد آمده‌ایم.

ما هدفمان را مشاهده گزارشات و تحقیقات تولید شده از سوی رسانه‌ها، محفل‌ها، نهادها، ارگانهای مختلف سیاسی، فرهنگی، علمی مربوط به ایران تعیین کرده و محور بررسی و بدنبال آن ثبت نتایج آنها را مقابله با ساختن تصویر معینی از حکومت ایران در اذهان عمومی و بخصوص نزد سیاستمداران غیر فارسی‌زبان حول وقایع ایران قرار داده‌ایم.

ایران فکت رکوردز سعی دارد آن دسته از ایرانیانی را که فاقد هر گونه رسانه و تریبون رسمی و منابع مالی هستند، نمایندگی کرده و صدای آنها باشد.

آگاهیم که راهی سخت و دشوار درپیش روی خود داریم، اما ما عزم‌مان را جزم کرده‌ ایم. در این راه به تنهای به مقصد نخواهیم رسید و قطعا نیازمند اطلاعات، دانش و همیاری افراد، گروه‌ها و شبکه‌های دیگر خواهیم بود. پیشاپیش دست یاری شما را میفشاریم.

دامنه فعالیت “کنشگران حافظ حقیقت

“کنشگران حافظ حقیقت” یک گروه شهروندی شامل گروهی از ناظران آگاه به فضای سیاست، رسانه و جامعه در ایران و دیاسپورا است.  “کنشگران حافظ حقیقت” می‌کوشد با بهره‌گیری از تمام امکانات و منابع موجود در جهان مدرن، به بررسی فکتهایی که در رسانه‌ها، اندیشکد‌ه‌ها و مجامع بین‌المللی در ساختن تصویر ایران تولید میشوند پرداخته، و اطلاعات نادرست، معماری شده و گمراه کننده‌ای که علیه شهروندان ایرانی را  کشف و راستی آزمایی نموده و مورد پرسش‌گری قرار دهد.

چشم‌انداز “کنشگران حافظ حقیقت”

ترسیم تصویری در حد امکان واقعی و حقیقی از رویدادها در ایران که بر بستر تحقیقات ژورنالیستی استوار است، با هدف اثرگذاری در فضای مجازی و رسانه ای با استفاده از ابزارهای موجود. انعکاس دادن صدای بی صدایان در مواجهه با صدای مسلط رسانه‌ها (بویژه انگلیسی زبان). تقویت بانگ بی‌قدرتان علیه جمهوری اسلامی و حامیان آن.

ارزش‌های حرفه‌ای “کنشگران حافظ حقیقت”

“کنشگران حافظ حقیقت” متعهد به حقیقت و پاسداری از ارزش‌های انسانی و فرای مصلحت‌جویی‌های معمول و هیچ‌گونه وابستگی مالی، فکری و اعتباری به کشورها و گروه‌های سیاسی ندارد.

“کنشگران حافظ حقیقت” پایبند به آزادی بیان و اصول در بیانیه جهانشمول حقوق بشر می‌باشند.